Jön az egyszeri segély a nyugdíjasoknak, ennyi lesz a pontos összege:

Jön az egyszeri segély a nyugdíjasoknak, ennyi lesz a pontos összege:

Jön az egyszeri segély a nyugdíjasoknak, ennyi lesz a pontos összege:Az egyszeri segély az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban vagy árvaellátásban részesülő személy részére engedélyezhető, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

a) a 100.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
b) a 120.000 forintot az a) pontban nem említett esetben.
Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is. Nem engedélyezhető egyszeri segély annak a személynek, aki nem nyugdíjban, hanem más ellátásban részesül. Például nem nyújtható a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére egyszeri segély a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában részesülők számára.
Továbbá nem nyújtható segély annak a nyugdíjasnak sem, aki

előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy
tartós bentlakásos szociális intézményben él (ideértve az ápolást, gondozást nyújtó intézményt, a rehabilitációs intézményt, a lakóotthont), vagy
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül,
illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Hol és hogyan nyújtható be a kérelem?

A kérelem a „Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be.

A beadványban meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesítését (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).
A nyomtatványt hiánytalanul kitöltve és aláírással ellátva, hozzátartozói nyugellátásban (ideértve az árvaellátást is) részesülő személy esetén a Magyar Államkincstár Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatain szerezhető be, vagy letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról, illetve a magyarorszag.hu weboldalról.

Milyen időközönként állapítható meg egyszeri segély, és mennyi lehet az összege?

Az egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. Összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A döntés ellen a a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékhez lehet keresetet benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Forrás
Újabb Régebbi

Kapcsolatfelvételi űrlap